صفحه اصلی / اخبار / چند دوبیتی محلی خانیک

چند دوبیتی محلی خانیک

ارسالی توسط آقای علی ناصری

محبت بهاری:

در ای فصل بهار بره ورپی

نویننم خوشه ی انگار ور پی

خدوندا خطا کردم ببخشا ی

توبارون ومحبت وارورپی

سوز،نی:

درون نی به چرخم تاوسوزم

وبارِنگ نی ام وی دل وسوزم

خداوندا بحق صبح وشومت

دلم شمعی ودائم مو وسوزم

 

گرفت یار:

دلا یارم دلا یارم گرف یار

مو یم بااشک دیده درپی یار

مواو دل را که دلدارم گزیده

زنم زخمی که کوبندم سر دار

درباره haghighi

این مطالب را نیز ببینید!

باغ زردالو خانیک خرداد۹۷