آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۲

تعیین جهت قبله با استفاده از خورشید

در این روش نیاز به در اختیار داشتن زمان قرارگیری خورشید در بالای کعبه می‌باشداین اتفاق براثرجابجایی زمین در حرکت عرضی ازبرابر خورشید دوبار درسال اتفاق می افتد که با قرار گیری کعبه در تابش مستقیم خورشیددر این دوزمان بدون سایه می گرددوبایک شاخص درهرجایی از کره زمین می توان سمت دقیق …

ادامه مطلب »