صفحه اصلی / موقوفات (صفحه 2)

موقوفات

محمد تقی محمدیان (مسجد خانیک)

  واقف : آقای محمد تقی محمدیان فرزند مرتضی مورد وقف: نیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکن مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد) تاریخ وقف: بیست و دوم بهمن ماه سال …

ادامه مطلب »

علی اکبر فرزند محمد

 نام موقوفه : نگهداری و تأمین آب حوض خانیک نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( ۱۵ دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از ۱۰۰سال واقف: علی اکبر فرزند محمد مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب …

ادامه مطلب »

مترددین ـ قرآن خوانی

    سه دانگ آب و اراضی قنات برجستان خانیک (مستأجر: حسنی)سه دانگ آب و اراضی قنات  کلاته حسن بیک (مستأجر: احمد مرادی)یک و نیم دانگ (سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: عبیری)    موارد مصرف: فرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانی   یک …

ادامه مطلب »