آغاز پذیره نویسی تعاونی در شرف تأسیس فراگیر ملی خانیک

با امضای تفاهم نامه بین اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیأت موسس شرکت تعاونی در شرف تأسیس خانیک ، شماره حساب ۴۴۸۴۴۳۶۲۰ در بانک تجارت به نام تعاونی در شرف تأسیس فراگیر ملی خانیک افتتاح گرذید . از کسانیکه قبلاً فرم عضویت را پر کرده اند دعوت می شود وجوه عضویت را به حساب مذکور واریز و یک برگه از فیش ها را به هیآت موسس تحویل دهند

– دقت شود در فیش واریزی مشخصات کامل متقاضی شامل نام و نام خانوادگی درج گردد. (کسانی که برای سایر اعضای خانواده -بالای ۱۸ سال- می خواهند سهام خریداری کنند در فیش های جداگانه و به نام آن ها واریز گردد)

-واریز در فیش های سه برگی  باشد و یک برگه تحویل شرکت و یک برگ هم نزد متقاضی خواهد بود

– ارزش ریالی هر سهم یک میلیون ریال است و در تعداد سهام محدودیتی وحود ندارد

– حداقل سهام هر عضو ۳ سهم است که یک سوم آن ظرف یک ماه آینده باید پرداخت گردد و دوسهم دیگر تا دوسال آینده

( افراد می توانند تمامی سهام را یک جا واریز کنند)

– کسانی که تا کنون فرم مربوطه را امضا نکرده اند و تمایل به عضویت دارند جهت تکمیل فرم به هیآت موسس مراجعه نمایند.

کسانی که دسترسی به بانک تجارت ندارند می توانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۶۵۴۸۰۷۱ بنام ابراهیم حقیقی منتقل نمایند تا به نام آن ها به حساب واریز گردد

با تشکر: هیأت موسس شرکت تعاونی در شرف تأسیس فراگیر ملی  خانیک (حقیقی – ناصری – مرادی)