آیا تکفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

یک استفتاء

سوال: آیا تکفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

جواب: همان گونه که تأمین هزینه فرزندان نیازمند بر پدر و مادر واجب است، به طور قطع تأمین هزینه پدر و مادر نیازمند بر فرزندان واجب است. در این مسأله هم فرقى بین فرزند بزرگ تر و کوچک تر و پسر و دختر نیست. بلکه بر همگى واجب است.

استفتائات مقام معظم رهبری -www.khamenei.ir