انسانِ الهی

انسانِ الهی

«انسانِ الهی (انسانی ) است که اگر چنانچه یک چیزی را به او بدهند، می‌پرسد از کجاست؟چه هست؟ استفاده این آیا صحیح است یا نه؟ این اتومبیل آیا از راه حلال است یا حرام؟ خیانت است یا امانت؟ این انسان است که این چیزها پیشش مطرح است، ما هم این را می‌خواهیم. … ما انسان می‌خواهیم … انسان وقتی درست بشود همه چیز درست می‌شود.

(امام خمینی ره ، صحیفه نور، ج۷، ص ۶۳)