انشای بهار

شعر “انشای بهار” از شاعر “علی ناصری”

اندر ایین بازار رنگ ،خانه مان از پایه سوخت
خانه ای باید زنو بر پا کنیم
دوستی هایی که مردن
پس به اعجاز سخن احیا کنیم
مادر این فصل بهار برّه مه
خود ترازویی به شش دور قمر برپا کنیم
خوشه چینان سخن را خالق معنا کنیم
وین جنین بیت سخن در دفتر انشا کنیم
بیست را سر دفتر انشا کنیم
وصف های خوشتری پیدا کنیم
وآنگه به تدبیر سخن
عشق های مرده راحیا کنیم
پس من وتو ما شویم
خانه ای از نو در این معنا کنیم
پس کنون
ما، ریشه های، ریش را، ریش درون معنا کنیم