بی نیازی ، آسایش ، کمی غم و عزت

امام صادق (ع) فرمود:
خواسته مردم در دنیای فانی چهار چیز است:

(بی نیازی ، آسایش ، کمی غم و عزت)

اما بی نیازی در قناعت است

و هرکس آنرا در زیادی ثروت بجوید نخواهد یافت

و اما آسایش در سبکباری است

و هرکس به زیر بار سنگین رود روی آسایش نخواهد دید

و اما کمی غم در کم شغلی است

و هرکـس آنرا در پر شغلی بـجـویـد، نخواهد یافت

و اما عزت درفرمانبرداری آفریدگار است

و هرکس آنرا در فرمانبرداری آفریدگان بجوید نخواهد یافت

منبع الخصال(شیخ صدوق) باب خصلتهای چهارگانه حدیث هفتم.