جلسه نمایندگان قنات خانیک

جمعه شب ۸خرداد۹۴ جلسه ای با حضور نمایندگان قنات در مسجد برگزار گردید. در این جلسهبا توجه به استقرار دستگاه و شروع عملیات حفاری موارد زیر به تصویب نمایندگان قانونی ۱۲ شبانه روز رسید.

۱. مالکین هرچه سریعتر نسبت به واریز سهم خود به ازای هر دقیقه هشت هزار تومان به حساب قنات یا شماره کارت مربوطه اقدام و فیش مربوطه را به نماینده شبانه روز  تحویل نمایند

۲. کسانی که مبلغ مذکور و مبالغ قبلی را پرداخت نکنند از آب چاه سهمی نخواهند داشت و در شبانه روز های جداگانه سازماندهی شده و در نوبت اب آن ها موتور خاموش خواهد بود.

۳. افرادی که بعد از تاریخ تعیین شده که با یک ماه تمدید پایان خرداد ماه جاری می باشد بخواهند سهم خود را پرداخت کنند مبلغ بیشتری را باید پرداخت کنند که میزان آن با تصویب نمایندگان تعیین خواهد شد.

لازم به ذکر است به منظور تسهیل پرداخت شماره کارت  ۶۲۷۷۶۰۱۸۳۴۸۵۲۰۰۴ به نام قنات اصلی خانیک اختصاص یافته است . عزیزانی که از طریق کارت وجوه مربوطه را پرداخت می نمایند رسید پرداخت را تحویل نماینده قنات داده یا از طریق پیامک واریز خود را اعلام نمایند