داده های جمعیتی خانیک

شهریور ۱۳۹۱

khanik6-6-1391

درصد

male

مرد

female

زن

total

۱۹۲

۴۷.۷۶

۲۱۰

۵۲.۲۳۸۸

۴۰۲

زیر۵سال

۹.۷۰۱

۲۰

۱۹

۳۹

زیر۳۰سال

۴۷.۲۶

۱۰۱

۸۹

۱۹۰

بالای ۳۰سال

۵۲.۷۴

۹۱

۱۲۱

۲۱۲

بالای ۶۰سال

۲۳.۶۳

۴۷

۴۸

۹۵

باسواد

۷۱.۶۴

۱۵۰

۱۳۸

۲۸۸

تعداد و بعد خانوار ۱۳۴۵تا۱۳۸۵

سال

تعداد جمعیت

تعدادخانوار

بعدخانوار

۱۳۴۵

۴۹۱

۱۳۳

۳.۴

۱۳۵۵

۴۷۲

۱۲۹

۳.۶۵

۱۳۶۵

۵۵۵

۱۴۶

۳.۸

۱۳۷۵

۴۴۳

۱۲۶

۳.۵۱

۱۳۷۸

۵۰۱

۱۲۸

۳.۹۱

۱۳۸۵

۴۵۳

۱۲۷

۳.۵۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *