رد مظالم چیست

یک استفتاء

سوال: رد مظالم چیست و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟

جواب: مظالم اصطلاحاً به اموال و بدهىهایى گفته مىشود که انسان از روى ظلم و بىعدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است، و حکم شرعى آن این است که اگر صاحب آنها را مىشناسد باید عین اموال را به آنها برگرداند، و اگر صاحب آنها را نمىشناسد و معلوم نیستند، این اموال و بدهىها را باید از طرف آنها به فقرا صدقه بدهد و براى این کار احوط آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد.

استفتائات مقام معظم رهبری – www.leader.ir