رها سازی بچه ماهی در استخر خانیک

یک شنبه شب ۱۴تیرماه ۱۳۹۴ برای نخستین بار ۱۲۰۰قطعه بچه ماهی از نوع کپور در استخر دومنظوره مزرعه قنات خانیک رها سازی شد