فصل چیدن

شعر “فصل چیدن ” از شاعر “علی ناصری”

مطرب به طرب روزی آهنـــــگ حجـازی کرد
درنغمه برگشتش دل قصد عراقی کرد
چون مست می آهنگ جامش به دجله کرد
زآن دجله ی خون آلود تا خط سوم می کرد
خطاط فلک ودر قوس تیری بر میزان کرد
تا عقربه برعقرب نیشش بر آن خُم کرد
آن سرخی وشادابی بشکفته وخندان کرد
زان میوه ی شیرینی چون لب به دندان کرد
دوستان چنانچه مایل هستید نام میوه را اعلام بفرمایید.باتشکر