مسافر خاکریز(تقدیم به دوشهید گمنام جبل النور)

مسافر خاکریز(تقدیم به دوشهید گمنام جبل النور)

ای مسافر خاکریز

روزی که رفتی

گفتی زود می آیی

من بودم وپاهای در گل

وتوبودی با آرمان های بلندت در دل

تو با لبخندی شکوفا شدی

ومن بارانی نگاه

سرود خوان رفتی

ومن در فریب خودم

تو مست عشق

ومن هوس های نهانی

رفتی با سرود یاحسین

وآخرین کلام :جانم فدای امام

وپیام خونین :تنها نگذارید ،امام

وفقط این وبس

وکوچ نمودی به سرای یاران

واکنون آمدی

چه زود؟!

آری زود آمدی

کاروان عمر زود می رود

ومن هستم وفریب زمان

ودر خود مشغول

بی یاد آن پیام

ای ازسفر برگشته ام

من شرم دارم از عمل

اینک پیام آورده ای برشهر ما

تنها پلاک واستخوان

بخشم تداوم راهتان

راه شما ، راه امام

ناصری  ۱۷/۲/۹۳ پس از مراسم شهدای گمنام