موقوفه ماه شرف ناصری (عید غدیری)

واقف: ماه شرف ناصری

مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیک

مصرف: جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

تاریخ وقف: یک قرن پیش

 

ادبی

یک قطعه زمین زراعی واقع در مزرعه قنات اصلی خانیک

جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.