چند دوبیتی محلی خانیک

ارسالی توسط آقای علی ناصری

محبت بهاری:

در ای فصل بهار بره ورپی

نویننم خوشه ی انگار ور پی

خدوندا خطا کردم ببخشا ی

توبارون ومحبت وارورپی

سوز،نی:

درون نی به چرخم تاوسوزم

وبارِنگ نی ام وی دل وسوزم

خداوندا بحق صبح وشومت

دلم شمعی ودائم مو وسوزم

 

گرفت یار:

دلا یارم دلا یارم گرف یار

مو یم بااشک دیده درپی یار

مواو دل را که دلدارم گزیده

زنم زخمی که کوبندم سر دار

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

چاه تازه کشف شده قنات بکری بالا.

این چاه به صورت اتفاقی و با نفوذ سیلاب بهمن ماه پیدا شد.و برای جلوگیری …