چند دوبیتی محلی خانیک

ارسالی توسط آقای علی ناصری

محبت بهاری:

در ای فصل بهار بره ورپی

نویننم خوشه ی انگار ور پی

خدوندا خطا کردم ببخشا ی

توبارون ومحبت وارورپی

سوز،نی:

درون نی به چرخم تاوسوزم

وبارِنگ نی ام وی دل وسوزم

خداوندا بحق صبح وشومت

دلم شمعی ودائم مو وسوزم

 

گرفت یار:

دلا یارم دلا یارم گرف یار

مو یم بااشک دیده درپی یار

مواو دل را که دلدارم گزیده

زنم زخمی که کوبندم سر دار