منوی دسته بندی

چند دوبیتی محلی خانیک

ارسالی توسط آقای علی ناصری محبت بهاری: در ای فصل بهار بره ورپی نویننم خوشه ی انگار ور پی خدوندا خطا کردم ببخشا ی توبارون ومحبت وارورپی

من وشیدایی:

من وشیدایی: علی ناصری دی شب من شیدایی رفتیم به صحرایی اورقص کنان بامی من باخود و تنهایی اوچرخ زنان با دف من ماندم و رسوایی اولب به لبم درپی…

دل نوشته های سرزمین مادری

دل نوشته های سرزمین مادری :  علی ناصری ای خانیک ای سرزمین من ،چه زیباست دشت هایت ، وچه برافراشته کوهایت، تو نگینی هستی درخشان بربلندای کویری زرد ورنج آلود…