دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان

دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان

علاّمه طباطبائى(ره) می فرماید: چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرّف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندى و صله رحم ، گاهگاهى به محضر مرحوم قاضى شرفیاب میشدم، تا یک روز درِ مدرسه اى ایستاده بودم که مرحوم قاضى از آن جا عبور می کردند، چون به من رسیدند دستِ خود را روى شانه من گذاردند و گفتند: اى فرزند، دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان

منبع : ماهنامه یاس، ش۲۶ ، سایت صالحین شیعه

 

 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

خدمت به مادر

خدمت به مادر شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری(ره) ، فقیه بزرگ، مادرش را تا نزدیک …