مطالبی از سایت

قنات امرودکن

قنات امرودکن یکی از قنات های قدیمی روستای خانیک است که هوابین بوده و در سال های پربارش پرآب می شود

ادامه مطلب »

انتقال غیر قانونی آب از تنگل زرد خانیک

نزاع آبی  اوایل دهه ۶۰ بود من دانش آموز بودم زمزمه هایی به گوش می رسید که روستای همسایه آب سرچشمه قنات های خانیک را از طریق لوله به روستای خودشان می برند این موضوع سبب شده بود تا در یک روز تابستان با اعلام از بلند گوهای روستا و …

ادامه مطلب »