مطالبی از سایت

قنات امرودکن

قنات امرودکن

قنات امرودکن یکی از قنات های قدیمی روستای خانیک است که هوابین بوده و در سال های پربارش پرآب می شود

ادامه مطلب »