شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه

نام بانک : توسغه تعاون

شماره کارت:  ۵۰۲۹۰۸۱۰۵۳۱۴۴۸۸۳

شماره حساب :  ۴۰۰۳.۳۰۱.۱۹۱۵۶۸۴.۱

شبــا : IR290220400303011915684001

 

صاحب حساب : امنای امامزاده سلطان کریمشاه خانیک


شماره کارت های اوقاف جهت جذب نذورات امام زاده