میلاد ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز مبارک باد

ای نفس درسینه هاتان در نبرد

ای نفس ها مطمئن ای مرد، مرد

ای به ره رفته به این آفاق نور

ناله هاتان سرخ هنگام سجود

ای  سبکبالان ،شب ها چاله ها

در چنین بزمی پراز خمپاره ها

ای سحرها  کرخه ها ونورها

دشمنان هستند همین ها کورها

آن چه لرز است در برشیران مرد

درد تکلیف است  هنگام نبرد

ای یلان ای خیبریون ،فاتحان در نبرد

مرد میدانید ،ای یا ران بدری درنبرد

آن نفس ها ،شیمیایی پر زدرد

مانده است از روزگاران نبرد

وآن دفاعی که به تکلیف آمدید

در ره حفظ وطن شیر آمدید

وان چنان مردانه ،درساز آمدید

رفته گانتان رفته بالا تر زمرد

ای شما مردان میدان نبرد

باشمایم نافله خوانان مرد

با سرود ارجی وقت نبرد

پس چو راضی اید ای مردان مرد

پس که جانبازید مزد ش درد،درد

پس جهان دیگراست اندیشه کن

وادخلی ای مرد واندرسینه کن

میلاد ابوالفضل العباس (ع) وروز جانباز مبارک باد

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

راهپیمایی روز جهانی قدس در خانیک ۱۴۰۳