اردوی کوهپیمایی بسیجیان خانیک ۱۳۹۲

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

راهپیمایی روز جهانی قدس در خانیک ۱۴۰۳