خانیک

انتقال غیر قانونی آب از تنگل زرد خانیک

انتقال غیر قانونی آب از تنگل زرد خانیک

نزاع آبی  اوایل دهه ۶۰ بود من دانش آموز بودم زمزمه هایی به گوش می رسید که روستای همسایه آب سرچشمه قنات های خانیک را از طریق لوله به روستای خودشان می برند این موضوع سبب شده بود تا در یک روز تابستان با اعلام از بلند گوهای روستا و …

ادامه مطلب »