امتدا شهدا …….وخلاصه شده در عاشورا

 

نسیمی ای پیام……………نسیمی ای پیام…………..درامتداد خط مانبه چرخش زمانبرفراز بام ها در رنگ رنگ لاله هادریادمان ناله هاشب ها وچاله هانزدیک ما ومنسرود بارانی نگاهامتداد ی ازپگاهتشویش ها ویک صدادر پیچ پیچ زندگی واین رنگهاجداوآن عاشقی رها

رفتندکاروانرفتند کربلااین کاروان چندمیناز کاروان کربلابایک نسیم صبحرفتندحسین ها ،علی اکبروحبیب هادر دامی از بلادیگر نیامدندامروز ……………….روز مافصلی نوازرجعت عشقماییم جمع لاله هاافسوس ماندیم و خاطراتوما……….مانده واسیریماسیران به خودبه  آینده وتکلیفیمدرامتداد………سرخ افق های دورو آخرین پیامشان به حجم کوچبه کوچه های عشق هاشمی کهنگذارید؟…..ولایت تنها

که نبیند آسیب

امتدادی……. و پر ازخوف خطر

به خطوطی زیباوابهامی  این میل درونوسفیران ریاانحنای ایام …….وخداومحک نزد پیام یاران

وچه زیبا گل من می خوانی

وتویی خوب سرای این خوان

وهمان ………است

زمان

امتدادی زیبا

وخدا حافظ تو

ورسانی تو پیامی زیبا

وخدا خواست توباشی ………………………یارش

وخداخواست توباشی …………..یار………..؟شهداامتدا شهدا …………وخلاصه شده در عاشورا

 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

بلغور نذری

بلغور نذری