گوناگون

اهالی خانیک + تصویر

اهالی خانیک-قدیمی

نیم قرن پیشمحمد اعماحقیقی -رجبیرجبی- غلامی -حقیقیحقیقی – رجبیحبیب عباسیمحمد قاسمیاسماعیل پسندیدهاهالی خانیکاهالی خانیکاهالی خانیکدهه۶۰تشییع شهیدمحمدحسین صفری۱۳۸۶خانیک ۱۳۸۶۱۳۶۷اهالی خانیککربلایی حاج قربان عباسپوراردوی پایگاه خانیک۱۳۸۸محرم ۸۴ خانیکدعای ندبه امام زادهاهالی خانیکاهالی خانیکاهالی خانیکمحمدعلی عبدی – علی تعویقیاهالی خانیکاهالی خانیکاهالی خانیکحقیقی- صدقیمحمد ادبی -محمدحسین امریمحمد قربانی -حسن رجبی-اسماعیل پسندیدهغلامحسین تسامحیمحمدباقر کدخداییمحمدعلی رزمیرمضان …

مشاهده بیشتر »

مثنوی آه ؛ اثر آقای علی ناصری

 به مناسبت۵ آذر ۹۸ یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درطلسم سالها شرح هجران می نویسم آه ها سوزدارد،مانده ام کوچه یپروازها چشم هجران می شود آوازها اشک دردمسخت ویران می کند آه سرد،این خانه زندان می کند آه یاران ،یک موافق ؟راه …

مشاهده بیشتر »