بستند ره؟

شعر “بستند ره؟” از شاعر “علی ناصری”

من مست می عشق لاله ها
راهم دهید به وادی لاله ها
تامن شیفته ی عشقم مدام تر
براین مدام،مدامم دهیدیاد لاله ها
تامن جنون زده ام کنج این سرا
بشکن خود وبنمای یاد ناله ها
تاکی ؟به خور خواب دل خوشی
بستن ره وشب شده یادواره ها
ای مدعی عشق،پرواز لاله ها
پروا نما که بی پر نروی بام لاله ها