حساب بانکی هیأت ابوالفضلی خانیک

خیرین محترم می توانند وجوه خود را به حساب حقوقی هیأت ابوالفضلی خانیک در پست بانک واریز نمایند

شماره حساب۵۵۰۳۴۹۳۳۶۹۷۷۳۴.۱۲

شبــا IR430210005503493369773412