خمره های قدیمی خانیک

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

قنات امرودکن

قنات امرودکن یکی از قنات های قدیمی روستای خانیک است که هوابین بوده و در سال های پربارش پرآب می شود