زکات فطریه ۹۴

ضمن تبریک عید سعید فطر تقاضا می شود فطریه امسال را جهت تکمیل بنای مسجد و حسینیه اختصاص دهید.

حساب های متمرکز مسجد چهارده معصوم خانیک

۱. حساب جاری سیبا (بانک ملی) به شماره ۰۱۰۳۱۴۴۳۰۴۰۰۴

شناسه شبــا IR37 ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۳۱۴۴ ۳۰۴۰ ۰۴

۲. حساب متمرکز کوتاه مدت جام (بانک ملت) به شماره ۱۵۷۲۰۵۳۳۴۵

شناسه شبــا IR28 ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۱۵۷۲ ۰۵۳۳ ۴۵ شماره کارت ملت    ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۱۶۹۴

۳. حساب متمرکز کوتاه مدت (پست بانک) به شماره ۵۵۰۳۴۹۳۳۶۹۱۱۰۷.۱۲

مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم صلی الله علیه خانیک

۱. حساب متمرکزحساب جاری جام(بانک ملت) به شماره۱۶۰۴۲۵۱۵۵۹

شناسه شبــا IR33 ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۶۰۴ ۲۵۱۵ ۵۹

شماره کارت ملت   ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۰۸۵۲

شماره حساب هیأت ابوالفضلی خانیک بانک ایران زمین

۲۲۲۰.۸۱۰.۶۳۳۷۷.۱

شماره شبا    IR ۰۶ ۰۶۹۰ ۲۲۲۰ ۸۱۰۰ ۰۰۶۳ ۳۷۷۰