گذری بر مراحل ساخت مسجد خانیک -فیلم

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

راهپیمایی روز جهانی قدس در خانیک ۱۴۰۳