سند لوله کشی خانیک(خانیکشاه) سال ۱۳۴۹

با تشکر از آقای علی ناصری که تصویر  این اسناد را برای ما ارسال کردند.