پیک نوا

ازنهان خانه ی دل پیک نوا آمده است
شورشیرین وش در چامه ی ما آمده است
رخ شیرین به نهان خانه ی دل می دارد
برفرهاددلم آن دم جانانه ی ما آمده است
دل به آن لطف پیامش که به شیرین دهنی
شهره شاه روش بر سرما آمده است
پس بروبیم ،به مژه خاک ره جانانش
زر ناب است به الک بیزی ما آمده است
سمر گوهرعینم که به عینم جاری ست
برده جانم زتن بیرق بام آمده است

 

علی ناصری