میانه روی و اعتدال

میانه روی و اعتدال

هر چیز از حدّ میانه و وسط به طرف افراط یا تفریط تمایل پیدا کند، عکس نتیجه ى مطلوب را خواهد داشت . کُلُّ شَیْءٍ جَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَکَسَ إلَی‌ ضِدِّهِ : هر چیز از حدش بگذرد، به ضد آن تبدیل مى گردد. بنابراین ، میانه روى در غضب ، شهوت ، خواب ، خوراک و هر کار دیگر، منجى و نافع است ، و دو طرف زیاده و نقیصه ى آن مضر و مهلک .

[از فرمایشات آیت الله بهجت- ره]