عضو گیری شرکت تعاونی در شرف تأسیس خانیک

ان شاء الله قرار است یک شرکت تعاونی در روستا تأسیس گردد. به همین منظور از اهالی محترم دعوت می شود با تحویل تصویر شناسنامه و کارت ملی  به آقای علی نادری و تکمیل فرم  مشخصات و امضای آن زمینه ثبت و تأسیس شرکت را فراهم نمایند.