میقات صالحین شرکت سه حلقه پایگاه در میقات صالحین

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ سه حلقه از پایگاه شهید نظری در
مصلای نماز جمعه فردوس حاضر شدند