بناهای تاریخی-سنتی

قدیمی ترین حمام خانیک

این حمام که قدیمی ترین حمام روستای قدیم خانیک است در مرکز روستای خانیک قرار داشته و از آب قنات آبگیری شده و سوخت آن هم هیزم بوده است. این فیلم ۲۵ خرداد ۱۳۸۶ گرفته شده

قدیمی ترین حمام خانیک بیشتر بخوانید »