منوی دسته بندی

بناهای تاریخی-سنتی

قدیمی ترین حمام خانیک

این حمام که قدیمی ترین حمام روستای قدیم خانیک است در مرکز روستای خانیک قرار داشته و از آب قنات آبگیری شده و سوخت آن هم هیزم بوده است. این…

خطر آوار شدن ساختمانهای قدیمی

با توجه به نزولات جوی اخیر برخی ساختمان های خشت و گلی بافت قدیم خانیک فروریخته اند. هنگام عبور از کوچه های تنگ و قدیمی مراقب باشیم