منوی دسته بندی

حسینیه

خانیک بهمن۸۴

شروع پی کنی مسجد و حسینیه ۲۲ بهمن ۱۳۸۴

حسینیه خانیک تیرماه ۱۳۹۰

پی کنی و آماده سازی محل اجرای فونداسیون سوله حسینیه با همکاری داوطلبانه تعدادی از اهالی خوب روستاتیرماه ۱۳۹۰