فیلمی از بناهای قدیمی در حال تخریب روستای قدیم خانیک

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

بافت تاریخی خانیک تابستان۱۳۹۵ + فیلم