فیلمی از بناهای قدیمی در حال تخریب روستای قدیم خانیک