فیلمی از بناهای قدیمی در حال تخریب روستای قدیم خانیک

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

قنات امرودکن ۳۰اردیبهشت۹۹

امرودکن قناتی از خانیک