فهرست موقوفات خانیک

مستأجرواقفمورد وقفموارد مصرفملاحظات
محمد ادبیلیلی خیری مقدم – همسرمحترمه اقای عباس ادبییک ساعت آب و اراضی قنات اصلی خانیکوقف مسجد۲۳ فروردین ۱۳۹۱
عباس راستگوعباس راستگو به یاد مرحوم محمد علی نورییک فنجان آب خالص از قنات جاری برونوقف مسجد چهارده معصوم خانیک۲۹ بهمن ۱۳۸۸
محمدعلی اعمامحمد تقی محمدیاننیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکنخادم وقف مسجد چهارده معصوم خانیکبیست و دوم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هجری خورشیدی
 
محمدرضا عامریعمه لیلییک دانگ آب و اراضی از قنات بکری علیاختم قرآن برای واقف 
 ادبییک قطعه زمین زراعی واقع در مزرعه قنات اصلی خانیکجشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) 
علیمراد نجفی نیم دانگ آب و اراضی قنات بکریپذیرایی از عزاداران روز عاشورا (پای نخل) 
اوقاف بجستانمرحوم علی اکبر اکبری متولی مرحوم حاج کربلایی محمد حسین عبدیحوض علی اکبرحوض علی اکبر
حاشیه جاده فردوس ـ بجستان 
محمدعلی ناصریماه شرفنیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیکجشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) 
محمد علی اعمیکربلایی ابراهیمیک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیکمسجد ـتعزیه شید الشهدا ـ تعمیرات حسینیه 
 حاجی احمددو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی بکری علیاتعزیه داری 
  سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی کلاته حسن بیکروضه خوانی 
 جعفر و نادعلیدو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانکتعمیرات مسجد ـتعزیه داری ـ تعمیرات حمام ـ امام جماعت 
عباسعلی نادری – یک دانگ چهاردانگ (هشت ساعت)آب و اراضی قنات خانیکسوخت و روشنایی حمام خانیک 
کوکب مرادی – دو دانگ
فاطمه اکفوده – نیم دانگ
محمدحسن عامری – نیم دانگ
 غلامحسین حجی علی۳/۴دانگ (سه ساعت) آب و اراضی انارستانک +یک دانگ (دو ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیااطعام روستای خانیک 
 محمد کربلایی تقییک دانگ و نیم(سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانکحمام 
محمد علی اعمیمسجد خانیکنیم دانگ آب و اراضی قنات خانیکعزاداری روز اربعینیک دانگ انارستانک برای روضه خوانی
  یک دانگ و نیم آب و اراضی قنات انارستانک + چهار و نیم دانگ (نه ساعت) آب و اراضی کلاته حسن بیک +نیم طاقه (شش ساعت) آب و اراضی برجستانفرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانینیم دانگ انارستانک برای قرآن خوانی
کلاته حسن بیک برای فرش مسجد
برجستان برای حمام
 
غلامحسین و محمد حسن رجبی یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک + سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیاحقوق موذننصف برای اطعام و روضه خوانی و نصف آن نیز برای تلاوت قرآن
عباس سیفیزهرا و امیرخاننیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک +روضه خوانی واطعام تلاوت قرآن
نیم دانگ آب و اراضی قنات روستای افقو 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

خمره های قدیمی

خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *