منوی دسته بندی

موقوفات

حوض علی اکبر خانیک

باسمه تعالی حوض علی اکبر  (خانیک)   این حوض در کیلومتر ۲۸ جاده فردوس – بجستان و در محل اتصال راه ارتباطی خانیک به جاده مذکور قرار دارد. و به…

مسجد چهارده معصوم خانیک

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

در راستای سنت پسندیده وقف خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک را  در تاریخ…

موقوفه عباس راستگو (مسجد)

واقف : آقای عباس راستگو به یاد مرحوم محمد علی نوری مورد وقف: یک فنجان آب خالص از قنات جاری برون مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک تاریخ وقف: ۲۹…

حمام قدیم خانیک

موقوفات حمام خانیک

حمام خانیک چهار دانگ آب و اراضی قنات خانیک نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: فاطمه اکفوده) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: کوکب مرادی همسر مرحوم محمد…

موقوفه قرآن خوانی

تعدادی موقوفه در روستا وجود دارد که واقفین از اولاد خود خواسته اند برای آنان بعد از مرگشان قرآن بخوانند. از جمله: لیلی دختر رجب یک دانگ آب و اراضی…