موقوفات

حوض علی اکبر خانیک

باسمه تعالی حوض علی اکبر  (خانیک)   این حوض در کیلومتر ۲۸ جاده فردوس – بجستان و در محل اتصال راه ارتباطی خانیک به جاده مذکور قرار دارد. و به منظور استفاده رهگذران کشاورزان و دامداران منطقه احداث گردیده است . هرچند از زمان احداث آن اطلاع دقیقی نیست ولی طبق سندی که در دست …

حوض علی اکبر خانیک ادامه »

مسجد چهارده معصوم خانیک

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

در راستای سنت پسندیده وقف خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک را  در تاریخ ۲۳فروردین۱۳۹۱بیاد فرزند شان شادروان محسن ادبی وقف مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) روستا نمودند. خداوند به ایشان جزای خیر عنایت فرموده و روح فرزندشان را …

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک) ادامه »

موقوفه عباس راستگو (مسجد)

واقف : آقای عباس راستگو به یاد مرحوم محمد علی نوری مورد وقف: یک فنجان آب خالص از قنات جاری برون مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک تاریخ وقف: ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ هجری خورشیدی تصویر وقف نامه

حمام قدیم خانیک

موقوفات حمام خانیک

حمام خانیک چهار دانگ آب و اراضی قنات خانیک نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: فاطمه اکفوده) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: کوکب مرادی همسر مرحوم محمد علی نویدی) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: کوکب مرادی همسر مرحوم محمد علی نویدی) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: عباسعلی نادری) …

موقوفات حمام خانیک ادامه »