بناهای تاریخی-سنتی

خطر آوار شدن ساختمانهای قدیمی

با توجه به نزولات جوی اخیر برخی ساختمان های خشت و گلی بافت قدیم خانیک فروریخته اند. هنگام عبور از کوچه های تنگ و قدیمی مراقب باشیم

خطر آوار شدن ساختمانهای قدیمی بیشتر بخوانید »