کشاورزی

واریز خودیاری چاه بجای قنات -مرحله ۴

با توجه به استقرار بخشی از دستگاه حفاری و ضرورت تأمین هزینه های مربوطه ، مالکین محترم قنات  در اسرع وقت مبلغ سیصد هزار تومان به ازای هرساعت آب به حساب قنات نزد پست بانک به شماره  ۵۵۰۳۴۹۳۳۷۱۲۹۰۳٫۱۲ واریز و فیش واریزی را به نماینده شبانه روز تحویل دهند. در …

مشاهده بیشتر »