موقوفات

موقوفه محمد تقی محمدیان (مسجد خانیک)

واقف : آقای محمد تقی محمدیان فرزند مرتضی مورد وقف: نیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکن مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد) تاریخ وقف: بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوهفت …

مشاهده بیشتر »

موقوفه علی اکبر فرزند محمد- حوض

 نام موقوفه : نگهداری و تأمین آب حوض خانیک نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( ۱۵ دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از ۱۰۰سال واقف: علی اکبر فرزند محمد مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب …

مشاهده بیشتر »

موفوفه مترددین ـ قرآن خوانی

  سه دانگ آب و اراضی قنات برجستان خانیک (مستأجر: حسنی) سه دانگ آب و اراضی قنات  کلاته حسن بیک (مستأجر: احمد مرادی) یک و نیم دانگ (سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: عبیری)   موارد مصرف: فرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانی   …

مشاهده بیشتر »