موقوفات

موقوفه جعفر و نادعلی

واقف: جعفر و نادعلی مورد وقف:               دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر:غلامعلی رجبی)              نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: محمد علی هاجری)              پنج دانگ آب و اراضی قنات امرودکن (مستأجر: علی اکبر دولتخواه) محل مصرف:  تعزیه داری و اطعام ایام …

مشاهده بیشتر »

موقوفه غلامحسین حجی علی

واقف:غلامحسین حجی علی مورد وقف:سه ربع دانگ (سه ساعت) آب و اراضی انارستانک                    +یک دانگ (دو ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا محل مصرف:اطعام در روستای خانیک  – مسجد کلاسه: غ ۳ رایانه ۴۴۰ مستاجر علی اکبر فکری ….

مشاهده بیشتر »

لیست موقوفات خانیک

  برای دریافت لیست موقوفات در قالب ورد اینجا کلیک کنید لیست موقوفات روستای خانیک واقف مورد وقف موارد مصرف ملاحظات علی اکبر فرزند محمد نیم ربع دانگ ۱۵دقیقه آب واراضی خانیک نگهداری و تأمین آب حوض جنب مسجد روستای قدیم خانیک حوض مذکور حدود۳۰ سال پیش تخریب و بجای …

مشاهده بیشتر »