صفحه اصلی / بناهای تاریخی-سنتی / خانیک قدیم مأمن کفترهای چاهی

خانیک قدیم مأمن کفترهای چاهی

درباره haghighi

این مطالب را نیز ببینید!

بلغست -بلقست